Krótka charakterystyka projektu

 

Projekt "Dobry pomysł" dotyczy trwałego zastosowania rozwiązań ekonomii społecznej(ES)
w powiecie skarżyskim, gdzie bezrobocie jest najwyższe w województwie, gdzie wciąż za mało jest podmiotów ES, a po wyczerpaniu środków unijnych - brak jest pomysłu na zapewnienie ciągłości działania podmiotom ES już funkcjonującym. Zakładamy wykorzystanie istniejącego już potencjału w tym zakresie. Punktem wyjścia będzie szczegółowa analiza szans rozwoju/barier ograniczających rozwój i trwałość podmiotów ES w powiecie.
Adresatami projektu są: bezrobotni, przedstawiciele NGO,samorządów lokalnych, JST, PUP, oraz biznesu z terenu powiatu, a także wolontariusze.
Poprzez zintegrowanie inicjatyw lokalnych podejmowanych w ostatnich latach na rzecz ES chcemy wspólnie z ich twórcami, w ramach cyklu warsztatów dla animatorów/liderów ES, wypracować - SKARŻYSKI MODEL ES, opisujący system wsparcia szkoleniowo-doradczego, informacji, oraz partnerstwa międzysektorowego.
Z kolei bezrobotni uczestnicy w ramach cyklu warsztatów edukacyjnych zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia/prowadzenia spółdzielni socjalnej (SS).
Uczestnicy projektu podczas wizyty studyjnej znajdą inspirację w działaniach sprawdzonych w innych gminach. Program edukacyjno-informacyjny "Aktywni" pozwoli dotrzeć z informacją nt wartości i atrakcyjności ES do wolontariuszy zaangażowanych w realizację inicjatyw lokalnych. Do całej społeczności lokalnej skierowane będą działania informacyjne w lokalnych mediach, na stronie www, które umożliwią przekonanie szerszej społeczności lokalnej do zasadności rozwiązań ES.


Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

 

W powiecie skarżyskim ekonomia społeczna (ES), a zwłaszcza forma spółdzielni socjalnej (SS) jest wciąż jedną z niewykorzystanych szans na poprawę sytuacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Za mała jest liczba podmiotów ES w powiecie w stosunku do potrzeb. Stopa bezrobocia w powiecie kształtująca się na poziomie 25,7% jest najwyższa
w województwie (Biuletyn Informacyjny PUP, grudzień 2011).
Ponadto istnieje poważne zagrożenie trwałości istniejących już podmiotów.
W Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje tylko jedna SS - Centrum Rodzinie, która powstała w 2011 roku dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Staszica, w partnerstwie z CIS, w ramach projektu "Milowe kroki - tworzymy pierwsze spółdzielnie socjalne w powiecie". W mieście tym działa także Centrum Integracji Społecznej od 2008 roku. Na terenie pozostałych gmin powiatu nie działa żaden podmiot ES.
Zarówno ww. SS, jak i CIS, od chwili kiedy zakończyło się współfinansowanie ze środków UE, borykają się z poważnymi problemami.
Przyczyną ww.problemów są czynniki zewnętrzne:
- brak spójności działań na rzecz ES - krótkotrwałe projekty nie dające gwarancji trwałości rozwiązań, brak przepływu informacji, brak lokalnego modelu wdrażania idei partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ES, osadzonego w naszych realiach,
- bariery mentalne i duży dystans społeczności lokalnej do ES, w tym zarówno mieszkańców jaki i lokalnych władz samorządowych,
- przekonanie, że w naszym powiecie „NIE MOŻE SIĘ UDAĆ”,
Inną przyczyną opisanych problemów są bariery ze strony bezrobotnych - potencjalnych członków - założycieli SS:
- brak gotowości i brak kompetencji powodujące STRACH przed założeniem spółdzielni socjalnej,
- brak podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia SS,
- brak samodzielności w działaniu.

Projekt "Dobry pomysł" odpowiada na ww.problemy i jednocześnie wpisuje się w założenia "Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ES i jej otoczenia w woj.świętokrzyskim do roku 2020".


Grupa adresatów projektu

 

Grupa odbiorców projektu łącznie minimum 90 osób:
1. Bezrobotni, potencjalni członkowie-założyciele SS, zagrożeni wykluczeniem społecznym
uczestnicy CIS, realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego
(IPZS) - minimum 20 osób,
2. Przedstawiciele - I , II i III sektora - potencjalni liderzy ES - przedstawiciele
NGO,samorządów lokalnych, JST, oraz biznesu z terenu powiatu,
zainteresowani wspieraniem rozwoju ES – minimum 20 osób,
3. Młodzież - wolontariusze - potencjalni animatorzy ES - osoby działające w lokalnych
organizacjach pozarządowych,inicjatywnych grupach młodzieżowych,
uczestniczący w szkoleniach organizowanych cyklicznie przez Centrum
Wolontariatu TPD - minimum 50 osób
4. Społeczność lokalna - adresaci działań informacyjnych w ramach projektu
czytelnicy prasy lokalnej, portali informacyjnych, odbiorcy lokalnej TV,
uczestnicy imprez plenerowych